Ergometrija – test opterećenja

Ergometrija test opterećenja – Kardiovita

Putanja: Naslovna » Ergometrija

EKG pri fizičkom opterećenju – test opterećenja (ETT)

Priprema pacijenta za test opterećenja:

24 do 48 časova pre testa ne uzimati lekove iz grupe beta-blokatora, kalcijumskih antagonista, nitrata i digoksina. Poneti sa sobom laganu i udobnu odeću i obuću za vežbanje

– Najmanje 3 sata pre testa ne uzimati hranu, piće, kofein i cigarete.

U ordinaciji Kardiovita ergometrija se radi na ergobicikli, novijem modelu poznatog svetskog proizvođača medicinske opreme” Aspel “( cycloergometer CRG-200 ). Maksimalno prilagođen udobnosti i komforu pacijenta. Ergometriju radi primarijus Dr Stevan Kadijević koji ima dugogodišnje iskustvo u radu i interpretaciji ergometrija.

Ergometrija pregled
test opterecenja srca

Dijagnostička vrednost testa

Dijagnostička vrednost testa je utoliko veća ukoliko se postigne veći dupli proizvod (proizvod srčane frekvence i krvnog pritiska).
Pri interpretaciji testa značajni su sledeći elementi – simptomi koji se javljaju tokom testa: tolerancija na napor, krvni pritisak i srčana frekvenca i EKG promena. Kao glavni kriterijum za pozitivnost testa služe EKG promene.

Test opterećenja se smatra niskorizičnom procedurom i bolesnik treba da potpiše saglasnost za izvodjenje testa opterećenja.
Pre potpisivanja saglasnosti bolesnik treba da je upoznat sa koristi od testa opterećenja u dijagnostičke svrhe kao i sa minimalnim mogućim rizicima.

Ovakav test opterećenja je već decenijama dobro uhodana i klinički prihvaćena metoda koja se radi kod bolesnika sa sumnjom na ishemijsku bolest srca. Takođe i kod bolesnika sa već postavljenom dijagnozom IBS.

Test opterećenja radi se na ergobiciklu ili pokretnoj traci po standardizovanim protokolima.
Radi se u svrhu postavljanja dijagnoze kada je ona nepoznata. Mogu se raditi i odredjivanja prognoze kada je dijagnoza ishemijske bolesti srca već jednom postavljena .
Dijagnostički test optrećenja se izvodi radi postavljanja dijagnoze ishemijske bolesti srca.

Svim ispitanicima bi trebalo isključiti digoxin, beta blokatore, antagoniste kalcijuma, nitrate, najmanje 24h (optimalno 48h) pre izvodjenja testa.

Tokom izvođenja testa prati se srčana frekvenca, arterijski pritisak dok se elektrokardiogram ( EKG ) kontinuirano posmatra.
Nastoji se postići tokom testa značajno povećanje frekvence srca. Test se radi bar dok se ne postigne submaksimalna vrednost frekvence koja je data za starosnu pol, dob i telesnu težinu.

Odgovori na najčešća pitanja o testu opterećenja

Kada i u kojim slučajevima treba prekinuti test opterećenja?

 1. Pad sistoličkog pritiska  više od 10 mmHg u odnosu na početne vrednosti pritiska, usprkos povećanju opterećenja , kad je udružen sa drugim znakovima ishemije
 2. Srednja  ili jaka angina pectoris (anginozan bol u grudima uz promene u EKG-u)
 3. Povećanje simptoma centralnog nervnog sistema- vrtoglavica, ošamućenost, ataksija
 4. Simptomi I znaci loše perfuzije (bledilo ili cijanoza)
 5. Tehničke teškoće u monitoring EKG-a ili krvnog pritiska
 6. Želja pacijenta da se prekine test
 1. Ventrikularni (komorski) poremećaji  ritma kao što je ventrikularna tahikardija, ventrikularne ekstrasistole
 2. Promene na EKG-u u vidu elevacije ST segmenta
 3. Umor, nedostatak daha, teško disanje, grčevi u nogama ili klaudikacije
 4. Bol u grudima koji se pojačava ( korisno je gradirati bol u grudima na skali od 1 do 4 gde je 1 inicijalni osećaj neugodnosti u grudima, a 4 je najjači bol u grudima koji je pacijent ikada osetio, test treba prekinuti u slučaju kad pacijent prijavi 3 stupanj bola u grudima).
 5. Hipertenzivna reakcija ( pritisak u opterećenju veći od 250/115 mmHg)

Kakav uticaj ima diabetes na srčanu frekvencu I arterijski pritisak tokom test opterećenja?

Ateroskleroza koronarnih krvnih sudova kao i promene na perifernim krvnim sudovima su značajno izraženije kod bolesnika sa dijabetesom u odnosu na bolesnike koji nemaju dijabetes. Stepen ateroskleroze je u korelaciji sa dužinom trajanja dijabetesa kao i sa prisutnošću mikrovaskularne bolesti, periferne vaskularne bolesti i autonomne neuropatije. Kod pacijenata sa autonomnom disfunkcijom kao i senzornom neuropatijom češća je pojava abnormalnog odgovora krvnog pritiska ili srčane frekvence na opterećenje tokom stres testa.

Koje vrednosti pritiska se smatraju normalnim tokom testa opterećenja?

Normalan odgovor na opterećenje je progresivni porast sistolnog krvnog pritiska sve do pik-a kojim se smatraju vrednosti od 160 do 200 mmHg, sa većim vrednostima u skali za starije pacijente koji imaju slabije prilagodljiv vaskularni sistem. Kao grupa, ljudi crne rase imaju više vrednosti sistolnog pritiska kao odgovor na opterećenje u odnosu na ljude bele rase. Kod zdravih osoba dijastolni pritisak se ne menja značajnije tokom opterećenja.

Neadekvatna reakcija na opterećenje

Neadekvatna reakcija na opterećenje je kada sistolni pritisak ne poraste iznad 120 mmHg  ili kad se registruje pad sistolnog pritiska više od 15 mmHg na 15 sekundi ili ispod vrednosti pritiska u mirovanju. Ovakva reakcija može biti povezana sa ishemijskom bolesti srca, ali I sa drugim stanjima kao što su-kardiomiopatija, aritmije, vazovagalna reakcija, hipovolemija, uzimanje antihipertenziva. Retko, kod mladih pacijenata moguća je pojava vazovagalne sinkope u ranoj fazi odmora zajedno sa sinusnom bradikardijom tj. usporenim srčanim radom.

Hipertenzivna reakcija tokom testa opterećenja je povezana sa značajnijom koronarnom bolešću kao I većim defektima u perfuziji miokarda (srčanog mišića).

© Sva prava zadržana - Kardiovita | Created by Digital Circle - Izrada logoa